Vítejte

Kříž foto: Libor Teplý

Vítejte na webových stránkách farního společenství při kostele svatého Tomáše v Brně.  Naleznete na nich informace o historii i současnosti naší farnosti, kontaktní adresy, přehled pastoračních aktivit i údaje potřebné k jejich využití. Doufáme, že to vše vám bude užitečné nejen ke získání věcných informací, ale především jako možnost setkání s jednou z mnoha podob nacházení Božích darů spásy v našem lidském světě.

Aktuality

Výuka náboženství - příprava na svátosti - podzim 2014 (31. 8. 2014)


Příprava na biřmování - POZOR, ZMĚNA! - začala 7. října, setkání jsou každý čtvrtek v 19,00 na faře. Příprava bude trvat do slavnosti Seslání Ducha sv. (t.j. 24.5.2015). Vyučování náboženství ve školním roce 2014/2015
ZŠ Kotlářská        Pondělí, 16:00 - 16:45 (všechny děti)        Hana Švábová
ZŠ Antonínská     Čtvrtek, 14:00 - 15:00  (mladší děti)          P. Jiří Bůžek
Fara, Lidická 6     Středa, 15:00 - 15:45 (starší děti,5.-8. třída)
                               Středa, 15:50 - 16:30  (mladší děti, 1.-4. třída)        P. Jiří Bůžek
U ostatních kontaktovaných škol (ZŠ Botanická a Staňkova)  se nesešel dostatečný počet dětí k otevření kroužku; tyto a ostatní děti, které nenavštěvují výuku náboženství ve škole, jsou srdečně zvány do náboženství na faru.
Na ZŠ Antonínská se k 1.10. přihlásilo 12 dětí z 1. až 4. třídy; bude se tedy konat jedna hodina výuky.  Pokud by se dodatečně přihlásilo více dětí, zvážíme konání druhé hodiny.

Další informace

Ohlášky na neděli 19. října 2014 (19. 10. 2014)

Dnes je 29. neděle v liturgickém mezidobí. Je to den modliteb za misie a na tento účel je určena i dnešní sbírka. 
 
Dnes v Římě končí první zasedání Biskupského synodu o rodině. Druhé zasedání se plánuje v řádném termínu na podzim příštího roku. 

Svatý Otec František dnes při slavnostní bohoslužbě k ukončení synodu, za účasti biskupů z celého světa, blahořečí papeže Pavla VI., který dokončil 2. Vatikánský koncil a zavedl do liturgie v plném rozsahu národní jazyky.

Bohoslužby v našem kostele budou po celý týden podle pravidelného rozvrhu. Před večerní mší sv. od pondělí do pátku vždy v 17 hodin se konají růžencové pobožnosti. Ve středu je památka sv. Jana Pavla II., papeže, ve čtvrtek sv. Jana Kapistránského, kněze.

Pravidelný úklid kostela je v pondělí po večerní mši svaté.

Příští neděle je 30. v liturgickém mezidobí. 

Dnes máte k dispozici nové číslo farního časopisu.

Ohlášky na neděli 12. října 2014 (12. 10. 2014)

Dnes je 28. neděle v liturgickém mezidobí. Sbírka na plánovanou opravu varhan minulou neděli vynesla 35400 korun, všem dárcům děkujeme. 

Dnes odpoledne v 17 hodin bude v našem kostele prezentace knihy Marka Orka Váchy Věda, víra, Darwinova teorie a stvoření podle Genesis. Autor přednese přednášku na téma Tři zprávy o stvoření a pak bude zájemcům podepisovat svou novou knihu.

Bohoslužby v týdnu jsou podle pravidelného rozvrhu.

Další informace

Ohlášky na neděli 5. října 2014 (5. 10. 2014)

Dnes je 27. neděle v liturgickém mezidobí. Výtěžek dnešní sbírky je určen na plánovanou opravu varhan.

V Římě se dnes slavnostní bohoslužbou otvírá mimořádné zasedání biskupského synodu na téma rodiny. Delegátem České biskupské konference je arcibiskup Jan Graubner.

Další informace

Ohlášky na neděli 28. září 2014 (28. 9. 2014)

Dnes je slavnost svatého Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa.

Svatý Otec František vyhlásil dnešní den dnem modliteb za nadcházející biskupskou synodu, která se bude konat od 5. do 19. října na téma Pastorační výzvy pro rodinu v kontextu evangelizace. Všichni věřící jsou vybízeni k modlitbám na tento úmysl i ve dnech předcházejících synodě a během ní. Na tento úmysl se také budeme v našem kostele modlit růženec během říjnových pobožností.

Další informace