Finance

Římskokatolická farnost u kostela sv. Tomáše,  Brno, je (jako kterákoliv jiná farnost) z hlediska církevního i státního práva samostatným subjektem: má statut církevní právnické osoby a v právních i finančních záležitostech jedná plně na svou odpovědnost. Statutárním zástupcem farnosti (tedy nositelem odpovědnosti před státními orgány) je farář (administrátor farnosti). V záležitostech hospodaření farnosti a správy finančních prostředků musí být závazně jako poradní orgán  faráře ustanovena ekonomická rada farnosti. Tuto radu jmenuje na dobu pěti let farář. Kandidáty může navrhnout např. farní rada, ale i každý farník.

Ekonomická rada má povinnost pravidelně se seznamovat s výsledky hospodaření farnosti, kontrolovat správnost účetnictví, úplnost a aktuálnost inventářů, a v určitých záležitostech (půjčky, prodej majetku farnosti)  je farář povinen vyslechnout její mínění.

O svém hospodaření vede farnost pokladní deník podle zásad jednoduchého účetnictví. V záležitostech finančních a daňových podléhá kontrolní pravomoci příslušného finančního úřadu, pokud má farnost vlastní zaměstnance (farář není zaměstnancem farnosti, ale biskupství), pak je vázána příslušnými zákonnými normami, které upravují vyplácení mezd, odvody dávek a jejich vyúčtování; pravidelnou kontrolní činnost vykonávají opět příslušné státní instituce. Z církevně-právního hlediska je nadřízeným subjektem farnosti Biskupství brněnské, které vykonává  kontrolní (a v některých záležitostech, např. při uzavírání nájemních či jiných smluv)  i schvalovací pravomoc.