Finanční zdroje farnosti

1) Pravidelné sbírky: konají se při každé bohoslužbě, jejich výnos se zapisuje do pokladního deníku. Z takto získaných prostředků farnost hradí běžný provoz kostela a fary (režijní výdaje, údržba a menší opravy). Pravidelné sbírky představují dvě třetiny všech příjmů farnosti. Jejich výše dosahuje v naší farnosti ročně částku 500 tisíc korun českých.

2) Mimořádné sbírky: vyhlašují se jednak ve prospěch farnosti (v současnosti se konají každou první neděli v měsíci sbírky na splácení dluhů farnosti - viz. oddíl "Rekonstrukce sakristií kostela"), a dále ve prospěch jiných subjektů. Tyto prostředky se pak v plné výši odesílají prostřednictvím děkanského úřadu, biskupství, nebo přímo farností. Naše farnost každoročně takto vybere a odešle zhruba 300 tisíc korun českých (nejvyšší mimořádná sbírka ve farnosti vynesla za jediný den přes čtvrt milionu korun českých a byla odeslána na pomoc obětem záplav).

3) Dary fyzických a právnický osob: jejich výše je velmi proměnlivá a odvíjí se mimo jiné od momentálního stavu oprav kostela a jiných výdajů farnosti. Jednotlivé dary se pohybují v řádu několika tisíc až několika desítek tisíc korun českých. Každému dárci farnost vystaví příslušné doklady, na základě kterých lze dar odečíst od daňového základu (bližší informace poskytne farní úřad).

4) Dotace územních samospráv a státních institucí: jedná se o nejrůznější subjekty územních samospráv či státní správy. Tyto dotace bývají účelově vázány většinou na památkovou péči, jejich čerpání je podrobně dokumentováno a kontrolováno příslušnou institucí. Pravděpodobnost přidělení dotace je závislá od mnoha faktorů, obecně se podaří získat dotaci jednou za několik let a její výše se většinou pohybuje v řádu desítek až stovek tisíc korun českých.

5) Pronájmy, event. prodej nemovitého majetku: v této oblasti naše farnost nedisponuje žádnými příjmy.

6) Příspěvky formou bezhotovostních plateb: jedná se o novou a zatím spíše ověřovanou možnost financování farnosti. Podrobnější informace naleznete na jiném místě těchto stránek.