Ohlášky na neděli 29. září 2019

Slavíme 26. neděli v mezidobí.

V pondělí po večerní mši sv. je pravidelný úklid kostela.

Tento týden ve středu začíná na faře výuka náboženství.

Pátek je prvním pátkem měsíce října. Po večerní mši svaté následuje krátká adorace a svátostné požehnání. Od 19 hodin pak naváže modlitební večer moderovaný Komunitou Emmanuel.

Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu. Příležitost k tiché eucharistické adoraci bude v neděli od 18 a ve čtvrtek od 16 hodin. Navíc zveme ve středu v 19 hodin na mši sv. pro mladé. Od úterý do pátku vždy od 17 hodin pak zveme ke společné modlitbě růžence.

Příští neděle bude 27. v mezidobí.

Letošní měsíc říjen vyhlásil papež František jako mimořádný misijní měsíc. Jsme zváni více se modlit za evangelizací a různými způsoby se do ní osobně zapojit.

Naše farnice Petra Klašková odjíždí 15. října na rok na misie do Tanzánie. Prosíme, pamatujte na ni po celý rok ve svých modlitbách.

V rámci misijního měsíce října bude v kostele každou středu od 20:30 do 21:15 možnost adorace, moderované společenstvím mladých a biřmovanci.

Na 18. až 20. října chystáme víkendovou pěší pouť pro mladé. Více informací a přihlašovací formulář najdete na webových stránkách farnosti a na Facebooku.