Zasedání farní rady 24.10.2013

Přítomní: dle prezenční listiny

Program:
1) představení se Mons. Dr. Jan Mráz – nový farář
2) představení se jednotlivých členů farní rady
3) demise členů farní rady
4) ekonomická rada
5) Kostelník
6) Různé

ad 1) Představení nového faráře

Pan farář začínal po vysvěcení roku 1988 jako kaplan v Telči, odkud přišel do naší farnosti jako kaplan v létě 1990, spolu s o. Pavlem Posádem, do té doby farářem v Třešti.
Od listopadu roku 1993 byl ustanoven farářem ve farnosti Kunštát na Moravě, odkud byl po 8 měsících služby poslán na studia Kanonického práva do Říma na Lateránskou univerzitu.
Během studií je jmenován spirituálem římské Papežské koleje Nepomucenum (1995) a poté, v roce 1998, byl Kongregací pro Katolickou výchovu jmenován do čela této koleje, tedy rektorem.
Letos od 1.9.2013 byl jmenován farářem u sv. Tomáše v Brně. V Římě tedy strávil 20 let a tak v současné době znovu poznává nejen naši farnost, ale i město.
Chce navazovat na P. Vrbackého, v pastoraci chce dopomáhat k životu z víry a sloužit evangelizaci.
Poděkoval otci Jiřímu Bůžkovi, který zůstává kaplanem ve farnosti.
Od členů farní rady očekává spolupráci, impulsy.

ad 2) Představili se jednotliví členové farní rady:
Jiří Bůžek – kaplan - má na starosti výuku náboženství a katechumenát.
Jan Keprt (Keprník)– zpívá ve schole Jolly Singers, ministruje, je aktivní při přípravě půlnoční mše svaté, při noci kostelů při farní pouti a je ochoten být k dispozici a podle svých možností pomáhat.
Jiří Palacký – stálý jáhen, mimo liturgii zajišťuje službu v domově důchodců na Štefánikově ulici.
Matěj Papoušek – zpívá ve schole Jolly Singers, o prázdninách organizuje tábory pro studenty společně s Markem Váchou farářem v Lechovicích a přednášejícím na lékařské fakultě v Praze. I Matěj je ochoten pomáhat, částečně ho omezuje dojíždění za prací do Znojma.
Helena Borkovcová – je ochotna ke spolupráci, angažuje se především při přípravě noci kostelů.
Ludmila Dufková – mimo jiné je členkou ekonomické rady farnosti. Při noci kostelů má na starosti především přípravu výstav.
Veronika Kozlová (Leo) – má na starosti oddíl skautek Severky, zpívá ve schole Jolly Singers.
Petr Veselý – vedoucí scholy Jolly Singers.
Josef Zelinka (Bob) – kostelník
Eva Sperátová – členka komunity Emmanuel, kde má na starosti práci s rodinami s dětmi. Její dva synové ve farnosti ministrují, podílí se na přípravě programu pro děti při dětských mších.
Ivan Synek – stálý jáhen, člen komunity Emmanuel, kde je zapojen v sekci Láska a Pravda – služba manželům. Vypomáhá při kostelnických pracích.
Ludvík Kolek – člen gregoriánské scholy, člen komunity Emmanuel, kde vede seminář obnovy
v Duchu Svatém.
Ludvíka Koukalová – zaměstnanec farního úřadu – práce v kanceláři, pomoc s květinami, co je potřeba a může zajistit. Je členkou komunity Emanuel, kde je zapojena v semináři obnovy a
v dalších aktivitách.

ad 3) Podle stanov farní rady kap. 4 odst. 3 členové farní rady jsou povinni složit své členství ve farní radě. Pan farář nechce nikoho odvolávat a bude rád, když členové farní rady budou ochotni ve spolupráci pokračovat. Odstoupení a potvrzení ve funkci se však vykoná.

ad 4) Ekonomická rada zůstává v platnosti, její členové jsou: Ludmila Dufková, Matěj Papoušek, Ludvíka Koukalová.

ad 5) Od listopadu bude Josef Zelinka pracovat jako kostelník jen na poloviční úvazek (dosud byl na plný). Je proto třeba hledat nového kostelníka, nejlépe mladšího důchodce. Nyní bude jako druhý kostelník sloužit jáhen Ivan Synek.

ad 6) Různé
Hovořilo se o několika připomínkách, týkajících se:
• Mší s dětmi (neděle v 9,00) – paní Borkovcová a Sperátová
• Modlitby ranních chval o všedních dnech (6,30) – jáhen Palacký
• Jáhen Palacký navrhoval aby byl kostel přes den otevřen, přes pozitivní ohlas ve farní radě se ale v současnosti nezdá možné toto zajistit (padlo více argumentů, také příp. pořádková služba a další).
• Dále Jiří Palacký hledá pomocníky při bohoslužbě slova a při mši svaté v domově důchodců na Štefánikově ulici. Mše svatá je v úterý ve 14,00 hod.
• Vánoční strom je zajištěn. Malé stromky se nebudou objednávat, koupí se přímo. Na přípravu půlnoční mše svaté se sejde realizační tým na začátku adventu – zajistí Jan Keprt.
• Farní ples se uskuteční 18. 1. 2014
• Příští setkání farní rady bude 27. 2. 2014 v 18,30 hod. na faře Lidická 6.

Zapsala: Koukalová